Trinity Planet Booster

Trinity Planet Booster


Trinity Planet Booster

1
محصول تسریع رشد برگ و ساقه زایتن برای رشد سریع در مراحل اولیه رشد گیاهان بکار میرود.


جزئیات محصول و نحوه عملکرد

Trinity Planet Booster

شماره ثبت CAS
شماره ثبت نام برای این ماده در دسترس نیست ولی از شماره ثبت های زیر در این ماده به کار برده شده است
9005-32-7
68514-28-3
77-06-5
78-51-4
525-79-1

با ما در تماس باشید

09212725311

  Info@Xyten.ir

خبرنامه