Trinity Bud Booster

Trinity Bud Booster


Trinity Bud Booster

1
تسریع گل و شکوفه زایتن جهت افزودن سرعت رشد گل و غنچه با استفاده از هورمونها و اسیدهای آمینه بعلاوه تغذیه مورد نیاز گیاه در جهت رشد بزرگترغنچه هست.


جزئیات محصول و نحوه عملکرد

Trinity Bud Booster

شماره ثبت CAS
شماره ثبت نام برای این ماده در دسترس نیست ولی از شماره ثبت های زیر در این ماده به کار برده شده است
9005-32-7
68514-28-3
67233-85-6
824-39-5
824-78-2
21293-29-8  
76738-62-0

با ما در تماس باشید

09212725311

  Info@Xyten.ir

خبرنامه