Orchid Clone

Orchid Clone


Orchid Clone

1
برای تکثیر گیاه ارکیده استفاده می شود


جزئیات محصول و نحوه عملکرد

Orchid Clone

شماره ثبت CAS
شماره ثبت نام برای این ماده در دسترس نیست ولی از شماره ثبت های زیر در این ماده به کار برده شده است
86.86-2
85-08-5
133-32-4
59-30-3
58-56-0
8006-54-0

با ما در تماس باشید

09212725311

  Info@Xyten.ir

خبرنامه