NAA

NAA


Plant Growth Regulator 1-Naphthylacetic Acid NAA Hormone

1
مورد استفاده در سنتز آلی، به عنوان تنظیم کننده های رشد گیاهی استفاده می شود.
2
اثر بهتری برای رشد ریشه همراه با IBA دارد.


جزئیات محصول و نحوه عملکرد

Plant Growth Regulator 1-Naphthylacetic Acid NAA Hormone

شماره ثبت CAS
86-87-3