Ant & Insect

Ant & Insect


Ant & Insect

1
محصول مورچه و حشره کش زایتن موثر جهت کشتن اکثر حشرات خانگی و مورچه برای هفته ها بعد از استفاده است.


جزئیات محصول و نحوه عملکرد

Ant & Insect

شماره ثبت CAS
شماره ثبت نام برای این ماده در دسترس نیست ولی از شماره ثبت های زیر در این ماده به کار برده شده است
10043-35-3
57-50-1

با ما در تماس باشید

09212725311

  Info@Xyten.ir

خبرنامه